Karolina PawliczakInterpelacje poselskie

1. W sprawie obwodnicy Kalisza

2. W sprawie inwestycji pn. Kolej Dużych Prędkości

3. W sprawie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli i dyrektorów szkół w woj. wielkopolskim

4. W sprawie budowy obwodnicy Jaraczewa

5. W sprawie przejścia granicznego Włodawa-Tomaszówka

6. W sprawie przejścia granicznego Zbereże-Adamczuki

7. W sprawie środków zgromadzonych w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

8. W sprawie zachowania wymogów ochrony środowiska przy budowie stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze

9. W sprawie uruchomienia na czas pandemii specjalnego numeru ratunkowego dla osób niesłyszących

10. W sprawie implementacji do prawa polskiego przepisów dyrektywy PE oraz Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r., która ustala minimalne standardy w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw

11. W sprawie podwyższenia progu dochodowego i waloryzacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2020 r.

12. W sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

13. W sprawie opóźnień w rozbudowie drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski-Kalisz-Konin

14. W sprawie pilnego uruchomienia pomocy dla najemców powierzchni handlowych i usługowych, m.in. krajowego sektora modowego (w tym polskich przedsiębiorstw odzieżowych i obuwniczych oraz producentów galanterii i akcesoriów), sektora gastronomicznego, sektora rozrywki dla dzieci (w tym centrów zabaw dla najmłodszych) i sektora kosmetyczno-fryzjerskiego

15. W sprawie dofinansowania przewoźników autobusowych

16. W sprawie listu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanego do rolników

17. W sprawie uregulowania prawnego i podjęcia interwencji w zakresie dostępu do informacji o osobach objętych kwarantanną

18. W sprawie uregulowania prawnego i podjęcia interwencji w zakresie dostępu do informacji o osobach objętych kwarantanną

19. W sprawie pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego

20. W sprawie emisji substancji kancerogennych przez PKN Orlen oraz niedostatecznej polityki informacyjnej koncernu wobec społeczności Płocka i pow. płockiego

21. W sprawie zagwarantowania odpowiedniej ochrony pracownikom przedszkoli w związku z decyzją rządu o otwarciu tych placówek w czasie epidemii COVID-19

22. W sprawie zamiarów rządu ingerowania w działalność finansową organizacji pozarządowych

23. W sprawie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie

24. W sprawie przyspieszenia otwarcia basenowych obiektów sportowych i rekreacyjnych

25. W sprawie wyłączenia kierowców busów (pojazdów do 9 miejsc) z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski

26. W sprawie sytuacji cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, a w szczególności środków ostrożności podjętych w związku z epidemią

27. W sprawie dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej oraz nauki zdalnej dla cudzoziemców w ośrodkach zamkniętych w warunkach epidemii

28. W sprawie aktualnej sytuacji pensjonariuszy otwartych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce oraz środków ostrożności w nich podjętych

29. W sprawie dostępu do pomocy prawnej i psychologicznej oraz warunków do nauki zdalnej w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce

30. W sprawie deportacji cudzoziemców wykonanych w okresie od 14 marca 2020 r.

31. W sprawie Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w szczególności konieczności usunięcia azbestocementowej sieci wodociągowej

32. W sprawie utrudnionego kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

33. W sprawie bezprzetargowego zakupu przeciwpancernych pocisków "Javelin" i perspektyw programu "Pustelnik" oraz planów zakupu pocisku "Pirat"

34. W sprawie planowanych zwolnień grupowych w spółkach zależnych od Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK)

35. W sprawie zaniżonych emerytur kobiet z rocznika 1953

36. W sprawie przyznawania na czas określony znacznego stopnia niepełnosprawności osobom z niepełnosprawnością, których stan nie ulegnie poprawie

37. W sprawie ograniczania prawa zgromadzeń

38. W sprawie wydłużenia terminu przyznawania zasiłku opiekuńczego

39. W sprawie przeciwdziałania suszy w gm. Suchowola

40. W sprawie przeciwdziałania suszy w gm. Sztabin

41. W sprawie przeciwdziałania suszy w gm. Supraśl

42. W sprawie złej sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, zwłaszcza szpitali wielospecjalistycznych, jaka powstała podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

43. W sprawie podpisanego przez Ministerstwo Zdrowia kontraktu na dostawę 1200 respiratorów przez firmę zajmującą się usługami lotniczymi oraz szkoleniem pilotów

44. W sprawie obwodnicy miasta Kalisza

45. W sprawie procederu handlu chorym bydłem

46. W sprawie wsparcia polskich eksporterów żywności

47. W sprawie bezrobocia w woj. wielkopolskim

48. W sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

49. W sprawie statystyk dotyczących zwolnienia przez ZUS w woj. wielkopolskim z obowiązku opłacenia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

50. W sprawie efektywności funkcjonowania pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem udzielanej z Funduszu Sprawiedliwości mieszkańcom woj. wielkopolskiego

51. W sprawie właściwego utrzymania koryt rzek i potoków

52. W sprawie ewentualnie planowanych przez Wojsko Polskie kolejnych wycinek drzew na terenie woj. wielkopolskiego podyktowanych "zagrożeniem terrorystycznym" bądź innymi względami

53. W sprawie bezpieczeństwa rowerzystów

54. W sprawie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen i zabezpieczenia praw pracowniczych

55. W sprawie zastrzeżeń rządu do tzw. konwencji antyprzemocowej

56. W sprawie zapowiedzianej zmiany podstawy programowej

57. W sprawie kampanii wyborczej w zakładach karnych i aresztach śledczych

58. W sprawie bonu turystycznego przysługującego niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży do 18. roku życia

59. W sprawie ewentualnie planowanych przez Wojsko Polskie kolejnych wycinek drzew na terenie woj. wielkopolskiego podyktowanych "zagrożeniem terrorystycznym" bądź innymi względami

60. W sprawie statystyk wypłat pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w woj. wielkopolskim

61. W sprawie podkomisji smoleńskiej

62. W sprawie organizacji lotu prezydenta Andrzeja Dudy w dniu 2.07.2020 r.

63. W sprawie efektów "Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020"

64. W sprawie udzielania i rozliczania terapii psychiatrycznej dla pełnoletniej młodzieży

65. W sprawie ochrony lokalnych przedsiębiorców przed ekspansją sieci franczyzowych kontrolowanych przez kapitał zagraniczny

66. W sprawie wsparcia dla organizatorów kongresów, konferencji, targów, wystaw i szkoleń

67. W sprawie ustawy o finansowaniu organizacji pozarządowych

68. W sprawie szkół województwa wielkopolskiego w związku z koniecznością organizacji roku szkolnego w warunkach pandemii oraz wytycznych MEN, GIS i MZ

69. W sprawie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych dotyczących nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

70. W sprawie utylizacji i recyklingu zużytych paneli fotowoltaicznych

71. W sprawie planów rządu dotyczących emisji cyfrowej waluty banku centralnego

72. W sprawie bezprawnej różnicy w wysokości świadczeń opiekuńczych ze względu na wiek pojawienia się niepełnosprawności

73. W sprawie bezpłatnych szczepień przeciwko grypie

74. W sprawie pozbawienia niektórych osób uprawnień do projektowania obiektów budowlanych lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3

75. W sprawie używania paralizatorów przez funkcjonariuszy Służby Więziennej

76. W sprawie działalności Kuratorium Oświaty w Poznaniu w rozpoczynającym się roku szkolnym 2020/2021

77. W sprawie zbiornika Wielowieś Klasztorna

78. W sprawie działań Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących pedofilii w Kościele katolickim

79. W sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Ambasady RP w Reykjaviku

80. W sprawie zapaści w leczeniu wad serca u płodów

81. W sprawie pilnego wsparcia Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o. w ramach walki ze skutkami ekonomicznymi epidemii COVID-19

82. W sprawie opracowania i wdrożenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży w szkołach publicznych

83. W sprawie funkcjonowania Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i finansowania przez niego organizacji pozarządowych

84. W sprawie ochrony polskich hodowców trzody w sytuacji wystąpienia w Niemczech przypadków ASF

85. W sprawie należytego informowania pacjentów o możliwości wystąpienia powikłań po zabiegu laserowej korekcji wzroku

86. W sprawie wsparcia finansowego samorządów lokalnych w Wielkopolsce

87. W sprawie udzielenia pomocy uchodźcom z greckiej wyspy Lesbos

88. W sprawie funkcjonowania szkół podczas pandemii

89. W sprawie stanu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego dzieci i młodzieży

90. W sprawie rozwoju general aviation, czyli ruchu lotniczego z wyłączeniem lotów rozkładowych oraz wojskowych w Polsce, w tym budowy i wyposażenia lotnisk oraz procedur globalnej nawigacji satelitarnej (GNSS)

91. W sprawie inwestycji drogowych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego, w tym przebudowy drogi S1 i budowy łącznika do Euroterminalu w Sławkowie

92. W sprawie stanu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego dzieci i młodzieży

93. W sprawie wielkości uboju zwierząt bez ogłuszenia

94. W sprawie koniecznych zmian w przepisach dotyczących warsztatów terapii zajęciowej wynikających z pandemii COVID-19 i zmian na rynku pracy

95. W sprawie niskiego poziomu finansowania warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i związanych z tym problemów

96. W sprawie brakujących środków finansowych na służbę zdrowia, lekarzy, łóżek, respiratorów i koniecznych leków na szpitalnych oddziałach zakaźnych

97. W sprawie leczenia pacjentów, w tym dzieci i młodzieży, chorych na SMA

98. W sprawie finansów PGL Lasy Państwowe

99. W sprawie wsparcia procesu termomodernizacji i ograniczenia niskiej emisji w budynkach wielorodzinnych

100. W sprawie pomocy dla branży gastronomicznej i rozrywkowej podczas obostrzeń w drugiej fali pandemii

101. W sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego

102. W sprawie dramatycznej sytuacji w żłobkach niepublicznych w woj. wielkopolskim

103. W sprawie pomocy finansowej rządu dla żłobków niepublicznych w woj. wielkopolskim

104. W sprawie refundacji leków dla pacjentów cierpiących na zespół pęcherza nadreaktywnego

105. W sprawie działań podjętych celem wzmocnienia kadrowego i finansowego wojewódzkiej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w woj. wielkopolskim

106. W sprawie kolejnego przesunięcia okresu przejściowego na uzyskanie licencji na zarobkowy przewóz pasażerów w systemie taxi

107. W sprawie zaprzestania przez rząd RP dyskryminacji pracowników kopalń węgla brunatnego Konin i Adamów w procesie transformacji górnictwa węglowego oraz energetyki

108. W sprawie legalności inwestycji budowlanych realizowanych przez podmioty komercyjne w ramach art. 12 tzw. ustawy antycovidowej

109. W sprawie zaawansowania budowy europejskiej drogi wodnej E70 na terenie Wielkopolski

110. W sprawie zawieszenia działalności basenów, aquaparków i siłowni

111. W sprawie liczby łóżek dla chorych na COVID-19 i respiratorów w szpitalach w woj. wielkopolskim

112. W sprawie opinii wyrażonych przez ministra edukacji narodowej

113. W sprawie zdalnego trybu nauczania w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2

114. W sprawie funkcjonowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

115. W sprawie konkursów przedmiotowych

116. W sprawie zdalnej edukacji uczniów przebywających na kwarantannie

117. W sprawie objęcia refundacją innowacyjnej terapii niedrobnokomórkowego raka płuca pembrolizumabem u osób z ekspresją PD-L1 poniżej 50%

118. W sprawie liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród uczniów i nauczycieli

120. W sprawie eliminacji z podręczników szkolnych tzw. pedagogiki wstydu

121. W sprawie wsparcia dla branży gastronomicznej

122. W sprawie opieki nad dziećmi przebywającymi na kwarantannie z powodu kontaktu z chorym na koronawirusa

123. W sprawie wsparcia zdalnego nauczania w szkołach i na uczelniach technicznych

124. W sprawie wstrzymania przyjmowania wniosków wizowych przez konsulaty polskie na Białorusi

125. W sprawie wstrzymania przez Polskę możliwości składania wniosków na granicach o ochronę międzynarodową oraz o azyl

126. W sprawie ograniczania przez rząd rozwoju wspólnot samorządowych

127. W sprawie obejmowania kwarantanną osób kierowanych do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2

128. W sprawie realizacji Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

129. w sprawie działań kontrolnych realizowanych przez Wielkopolskie Kuratorium Oświaty związanych z masowymi manifestacjami Strajku Kobiet

130. W sprawie zawieszenia terminów sądowych w postępowaniu administracyjnym

131. W sprawie bezprawnego wykluczania uczniów z zajęć lekcyjnych za deklaracje poparcia dla strajków kobiet i/lub ich postulatów

132. W sprawie zawieszenia terminów w postępowaniu cywilnym

133. W sprawie prawnego uregulowania zawodu psychoterapeuty

134. W sprawie refundacji szczepionek przeciwko grypie

135. W sprawie możliwości wsparcia dietetyków w związku ze skutkami ekonomicznymi pandemii COVID-19

136. W sprawie zanieczyszczenia powietrza w polskich miastach

137. W sprawie bezprawnego wykluczania uczniów z zajęć lekcyjnych za deklaracje poparcia dla strajków kobiet i/lub ich postulatów

138. W sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zakładającej wprowadzenie systemu estońskiego

139. W sprawie pojawiających się informacji o naciskach na działania Policji

140. W sprawie realizacji programu "Za życiem"

141. w sprawie kilkuletniej zwłoki w rozpatrywaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odwołań od decyzji o niepodleganiu pod dekret o reformie rolnej

142. W sprawie instrumentów wsparcia dla branży taksówkarskiej

143. W sprawie instrumentów pomocowych dla branży turystycznej

144. W sprawie barier w dostępie do Internetu utrudniających nauczanie zdalne uczniów

145. W sprawie działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

146. W sprawie agresji i zagrożenia bezpieczeństwa na ulicach Warszawy

147. W sprawie wsparcia dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na wydanie Powszechnej Encyklopedii Filozofii

148. W sprawie walki z epidemią

149. W sprawie rozliczania przez państwo polskie przypadków pedofilii w Kościele katolickim

150. W sprawie stworzenia mechanizmów wsparcia finansowego dla publicznych jednostek świadczących usługi w zakresie rekreacji, sportu i kultury

https://karolinapawliczak.pl/wp-content/uploads/2020/01/Białe-Banerki-Karolina-strona-www.png
Kontakt
697 857 702
62-800, Kalisz, ul. Górnośląska 69A